Bibliography

Hronovce – Čajakovo monastery  

Fackenberger, F. –MENCLOVCI, V. a D.: Výskum románskych pamiatok v Nitrianskom kraji. In: Pamiatky a múzeá, 6, 1957, č. 4, 185–186.

Güntherová, A. a i.: Súpis pamiatok na Slovensku, 1. Bratislava 1967, 257.

Oslanský, F.: K vizitácii benediktínskych kláštorov na Slovensku začiatkom 16. storočia. In: Historický časopis, 47, 1999, č. 1, s. 18-32 (24-27).

Hervay, F. L.: Bencés élet a középkori Magyarországon. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon / Benedictine Monasteries in Medieval Hungary. Ed. Imre Takács. Pannonhalma 2001, 462-547 (500-501).

Romhányi, B. F. – Laszlovszky, J. – Szakács, B. Z.: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest 2008, CD-ROM.

Katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja, CD-ROM, príloha publikácie Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník zo seminára a katalóg ku výstave. Ed.: Anna Valeková. Nitra 2011.