Historia

Wybierz kraj
Wybierz okres
Wybierz miejsce

Historia opactwa w Tyńcu

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu  

Zarys historii

Wzgórze tynieckie zasiedlone było na długo przed przybyciem benedyktynów. Odnaleziono na nim ślady osadnictwa z epoki neolitu (kultura lendzielska) i brązu (kultura łużycka). Tyniec dał również nazwę grupie tynieckiej – ludności pochodzenia celtyckiego zamieszkującej okolice wzgórza w okresie późnolateńskim. Benedyktyni pojawili się na wzgórzu po kilkusetletniej przerwie, w XI wieku. 

Opactwo tynieckie jest jednym z pierwszych klasztorów benedyktyńskich w Polsce. Od początku swego istnienia znajdowało się w administracyjnych granicach biskupstwa krakowskiego. Jego lokalizacja miała duże znaczenie polityczne i gospodarcze. Do końca średniowiecza Tyniec znajdował się na terenie przygranicznym, a bliskość stolicy – Krakowa – niejednokrotnie czyniła z opactwa przedmiot sporów jako miejsca o naturalnie obronnym charakterze. Znajdująca się u stóp wzgórza przeprawa przez rzekę miała duże znaczenie nie tylko komunikacyjne, ale także ekonomiczno-skarbowe.

Początki opactwa wciąż są przedmiotem dyskusji. Najstarsze źródła pisane dostarczają sprzecznych informacji. Według większości z nich fundatorem klasztoru był Kazimierz Odnowiciel. W najobszerniejszej relacji autorstwa XV-wiecznego historyka Jana Długosza, klasztor został ufundowany przez tegoż władcę w 1044 r., a pierwszym opatem był Aron, mnich z Cluny, piastujący w Polsce najpierw urząd biskupa krakowskiego. Według innych źródeł pierwszym opatem tynieckim był Anchoras. Część historyków zgodziła się z przekazem Długosza; część opowiedziała się za fundacją Bolesława Szczodrego bądź inicjatywą Kazimierza zrealizowaną przez Bolesława. Aron, według badań historycznych, pochodził z Brauweiller, a pierwsza obsada mnichów, przynajmniej w części, z Leodium. Również historycy sztuki nie są jednogłośni w kwestii początków fundacji tynieckiej. Ich zdaniem budowę kościoła p.w. św. Piotra oraz klasztoru rozpoczęto w czasach Kazimierza Odnowiciela lub Bolesława Szczodrego. Według jednej z hipotez romańską świątynię poprzedzała drewniana. Pozostałości kamiennego kościoła odsłonięto podczas badań w latach 60. XX w. Wymurowany został z piaskowca, na wapiennych fundamentach. Była to trójnawowa, beztranseptowa bazylika o czteroprzęsłowym korpusie. Prostokątne prezbiterium i nawy boczne zamknięte były apsydami. Nawy kościoła oddzielone były od siebie filarami - kwadratowymi z półkolumnami od strony naw bocznych i krzyżowymi w przęśle zachodnim. Na osi trójdzielnej partii zachodniej znajdował się ryzalit o dł. ok. 1 m. Chór wschodni był sklepiony, nawę główną przykrywał strop lub otwarta więźba dachowa, zaś nawy boczne sklepienie krzyżowe na gurtach. Przedsionek partii zachodniej otwierał się arkadami ku nawom, a pomiędzy wieżami znajdowała się empora. W nawie północnej kościoła odkryto najstarsze pochówki opatów, wyposażone w złote i ołowiane przedmioty liturgiczne. Hipotetycznie groby są łączone z pierwszymi opatami. Innym, ważnym ze względu na usytuowanie pochówkiem, był grobowiec na osi zachodniej części kościoła. Został jednak opróżniony w XIII w. Część badaczy upatruje w grobowcu miejsca pochówku fundatora, Bolesława Szczodrego, którego zwłoki mogły zostać przeniesione w inne miejsce ze względu na niełaskę, w jaką popadł po zamordowaniu biskupa krakowskiego, Stanisława.

Równolegle z kościołem wznoszono drewniany klasztor, którego pozostałości zostały odnalezione przy południowo-wschodniej partii kościoła. Dość szybko został zastąpiony zabudowaniami z kostki wapiennej. Dyskusyjne jest istnienie kamiennych krużganków w klasztorze romańskim. Na ich pozostałości nie natrafiono podczas badań archeologicznych; jedynym łączonym z nimi elementem są podwójne kapitele pokryte dekoracją rzeźbiarską, znajdujące się w lapidarium opactwa. Niezależnie od ich domniemanej funkcji, są dowodem na dbałość o szeroko pojętą odpowiednią oprawę artystyczną dla nowego opactwa. Jej przejawem było także sprowadzenie tzw. Sakramentarza Tynieckiego. Wykonany ok. 1075 r. w Kolonii należy do tzw. złotych kodeksów, w których do wykonania miniatur oraz tekstu użyto złota.

Zachowane pozostałości XII- i XIII-wiecznych detali architektonicznych sugerują istnienie kilku faz lub przebudów kościoła romańskiego. Być może do zniszczenia zabudowy klasztornej przyczynił się najazd tatarski w 1259 r..

Walki książąt dzielnicowych o zwierzchnictwo nad Ziemią Krakowską były uciążliwe dla dogodnie położonego, naturalnie obronnego opactwa. Dlatego w 1229 r. opat Lutfryd wystarał się o protekcję papieża, który wydał zakaz zakładania fortyfikacji na wzgórzu klasztornym. Być może ten sam opat wzniósł jako swoją rezydencję tzw. Zamek na północny-zachód od kościoła (dzisiejsza Opatówka). Nie jest znany jego pierwotny układ; najstarsze jego przedstawienie pochodzi dopiero z XVII w. Dominującym elementem nad bramami i murem z przyporami była wieża.

Według jednej z hipotez na przełomie XIII i XIV stulecia rozpoczęto wznoszenie wapiennej świątyni wczesnogotyckiej. Pierwotne wezwanie rozszerzono na obecne - śś. Piotra i Pawła - najpóźniej w 3 ćw. XIV wieku. Wtedy też prowadzono prace na terenie klasztoru, któremu otrzymał gotyckie formy. Wzniesiono wtedy m.in. kapitularz. Śladami po ówczesnych działaniach są też otwory okienne oraz ostrołukowy portal zachowany w zachodnim skrzydle krużganka. Zabudowania gotyckie o nierozpoznanym charakterze znajdowały się również w południowej części wzgórza (odsłonięto narożnik budowli prostokątnej oraz półkolistej z dostawioną przyporą). Na przełomie XIV i XV w. budynki te zostały rozebrane, a na ich miejscu powstał mur obronny późniejszego skrzydła południowego klasztoru. W XV w. wzniesiono mur obronny skrzydła wschodniego (na nim posadowiony jest obecny mur barokowy).

W 2 poł. XV w., po wykupieniu przez Kazimierza Jagiellończyka księstw: oświęcimskiego i zatorskiego, Tyniec nie znajdował się już na terenie przygranicznym. W dziejach opactwa to czas budowy nowej świątyni.

Kościół gotycki, którego pozostałości czytelne są do dziś w bryle świątyni, został wzniesiony z wykorzystaniem fundamentów romańskich. Do jego budowy użyto starszego materiału rozbiórkowego, wapienia i sporadycznie cegły. Był to trójnawowy kościół halowy lub pseudobazylikowy o czteroprzęsłowym korpusie. Prezbiterium miało rzut wydłużonego prostokąta o 3 przęsłach, z pięciobocznym zamknięciem od wschodu. Jego wysokość zbliżona była do wysokości naw bocznych korpusu. W narożu prezbiterium i korpusu znajdowała się kaplica otwarta arkadą do nawy. Do kościoła prowadził bogato profilowany portal. Bryłę kościoła opinały uskokowe przypory, a fasadę i elewację wieńczyły schodkowe szczyty. W północno-zachodnim narożniku elewacji zachodniej dominowała wieża; obiegał ją fryz heraldyczno-maswerkowy. Konsekracja świątyni miała miejsce 9 X 1463 r., za rządów opata Macieja ze Skawiny. Jej zredukowana skala, wpisująca się w nurt lokalnej tradycji budowlanej, w pełni odpowiadała potrzebom zakonnym.

Wraz z budową kościoła trwały prace przy klasztorze. Tu również wykorzystano starszą zabudowę i dostosowano się do jej planu. Nieregularności widoczne w krużgankach (np. różne profile żeber sklepiennych) świadczą o tym, że nie są one jednorodne. Budowę krużganków rozpoczął Maciej ze Skawiny, a kontynuował Andrzej Ożga, opat w latach 1477-1486. Zabudowania klasztorne wzniesiono również na południowy-wschód od krużganków. Już w 100 lat po konsekracji nowy kościół został poddany naprawom. W XVI wieku ozdobiono polichromią kościół i kapitularz. Dekoracja malarska w postaci tarcz herbowych pojawiła się także na dawnym Zamku, którego wieżę rozebrano. Parter przeznaczono na pomieszczenia gospodarcze, a piętro pełniło funkcje reprezentacyjne. Od wschodu Zamek przylegał do kościoła; od zachodu połączony został z nowo wzniesionymi zabudowaniami Starostwa, dostawionymi do muru obronnego. Starostwo, poza funkcją administracyjną, miało także charakter gospodarczy; później mieściły się w nim pokoje gościnne.

Pod koniec XVI wieku miał miejsce ostatni wolny wybór opata. Od kolejnego stulecia opaci byli narzucani zakonowi przez władców (tzw. opaci komendatoryjni). Zdarzało się też, że były to osoby świeckie. Opat komendatoryjny dysponował całością majątku klasztornego.

Przed 1618 rokiem rozpoczęto przebudowę kościoła gotyckiego na barokowy. Przebudowa objęła tylko korpus nawowy, którego rzut poziomy powtórzył plan kościoła gotyckiego. Mury nawy obniżono pozostawiając gotyckie prezbiterium. Trójnawowy układ został zastąpiony jednonawowym z rzędami kaplic po obydwu stronach. Kaplice połączone były ze sobą niewielkimi przejściami; rozwiązanie to nawiązywało do architektury jezuickiej. Gotyckie sklepienie krzyżowe zastąpiono kolebkowym z lunetami, a w prezbiterium zamurowano dolne części maswerkowych okien. W surowej fasadzie dominowały dwie wieże rozdzielone trójkątnym szczytem. Nowy kościół konsekrowano 8 V 1622 roku. Jego budowniczowie pochodzili zapewne z Krakowa, za czym przemawiają podobieństwa do tamtejszych rozwiązań formalnych.

Barokowa przebudowa objęła również klasztor. Z tego okresu pochodzi część wystroju kapitularza. Wtedy prawdopodobnie powstały również zabudowania wokół większego wirydarza oraz skrzydło południowe. To ostatnie zostało połączone z Starostwem tzw. Wodnicą – jednotraktowym, dwukondygnacyjnym budynkiem o funkcjach gospodarczych. Pośrodku dziedzińca zewnętrznego wykuto studnię lub, być może, rozbudowano starszą, średniowieczną. W efekcie działań opatów: Stanisława Łubieńskiego i Stanisława Pstrokońskiego w 1 poł. XVII w. na wzgórzu tynieckim powstała zwarta zabudowa klasztorna z dwoma wirydarzami i dziedzińcem zewnętrznym. Działania te zostały zniweczone podczas potopu szwedzkiego. Klasztor został zdobyty przez Szwedów, a następnie spalony przez księcia Rakoczego.

Dla podupadłego opactwa ważną wówczas postacią był o. Stanisław Szczygielski. W 1668 r. ukazało się jedno z jego dzieł – Tinecia – gloryfikująca klasztor kronika, podkreślająca jego tradycję i znaczenie. Istotnym wątkiem były legendarne związki Tyńca z opactwem w Cluny, które miały ulec rozluźnieniu w XVI wieku. Szczygielski był także zwolennikiem idei stworzenia kongregacji opactw benedyktyńskich w Polsce z przewodnią rolą Tyńca. Gdy zgromadzenie zostało utworzone w 1707 roku, na jego czele stanęło opactwo świętokrzyskie. Wówczas mnisi tynieccy zwrócili się do Cluny o przyjęcie również do tamtejszej kongregacji. Otrzymali zgodę, ale przyłączeniu sprzeciwiła się nuncjatura apostolska. Trudną sytuację opactwa poprawiło postanowienie konkordatu wschowskiego z 1737 roku. Na jego mocy zakonnicy mogli wybierać opata klaustralnego, który dysponował 1/3 dochodów klasztoru. Dzięki temu możliwa była reorganizacja gospodarki oraz naprawa zabudowań. Ta druga rozpoczęła się w 1739 roku od odbudowy Opatówki i remontu Starostwa. Rok później klasztor tyniecki wszedł w skład kongregacji benedyktyńskiej, której przewodził klasztor na Świętym Krzyżu.

W połowie stulecia zmieniony został wystrój kościoła na późnobarokowy. Autorami zmian byli: architekt i rzeźbiarz Francesco Placidi oraz malarz Andrzej Radwański. Powstał wówczas także zespół rzeźb drewnianych przedstawiających świętych, mnichów oraz postaci alegoryczne. Łączone są one z Franzem Josephem Mangoldtem, cenionym rzeźbiarzem śląskim lub jego z warsztatem. Przebudowa objęła również klasztor, czego wyrazem są zachowane portale z marmuru dębnickiego.

Już wkrótce kolejne działania wojenne dosięgły Tyniec. W latach 1771-1772 stał się twierdzą konfederatów barskich, którzy zakwaterowali się w Opatówce i Starostwie. Opactwo zostało przekształcone na twierdzę i wzmocnione murami, bastionami i nasypami ziemnymi. Podczas oblężenia konfederatów przez rosyjskiego generała Suworowa kościół został spalony, a zabudowania Starostwa i skrzydła południowego zniszczone. Odbudowy podjął się u schyłku XVIII wieku opat Florian Amand Janowski. Gotyckie prezbiterium kościoła otrzymało sklepienie kolebkowe z lunetami oraz parawanową fasadę wschodnią. W odbudowanych pomieszczeniach skrzydła południowego powstała biblioteka. Wyremontowano również Opatówkę, Starostwo pozostawiając w ruinie.

Po konfederacji barskiej Tyniec znalazł się na terenach austriackich, a klasztor utracił wtedy część majątku. W 1806 r. do Tyńca zostali przeniesieni benedyktyni z niemieckiego Wiblingen. Polscy mnisi odeszli lub zostali zmuszeni do opuszczenia macierzystego opactwa. Mnisi niemieccy opuścili Tyniec w 1809 r.; 8 VIII 1816 roku Franciszek I podpisał dekret o zniesieniu opactwa. Trzy lata później utworzona została diecezja tyniecka. Kościół i klasztor w Tyńcu miały być siedzibą nowego biskupa; ostatecznie stolicą diecezji w 1826 roku został Tarnów. Tam też znalazła się część ruchomego wyposażenia klasztoru tynieckiego, przechowywana do dziś w skarbcu katedry. Tymczasem wzgórze tynieckie zostało przekazane przybyłym z Rosji jezuitom. Spędzili oni w klasztorze tylko kilka lat; w nocy z 2 na 3 maja 1831 w opactwie wybuchł pożar od uderzenia pioruna. Zniszczone zostały dachy i większość wnętrz mieszkalnych, ocalało natomiast wnętrze kościoła. Od tej pory kościół, po naprawieniu dachu przez Austriaków, pełnił funkcję parafialnego, zaś Opatówka stała się siedzibą administracji dóbr tynieckich. Znaczącą datą był rok 1902, kiedy Jan Puzyna odzyskał Tyniec. Kardynał zainicjował prace remontowe w kościele i Opatówce, a klasztor przeznaczył na dom wakacyjny dla kleryków.

Benedyktyni wrócili do Tyńca tuż przed wybuchem II wojny światowej. Nowym przeorem został o. Karol van Oost, zakonnik z Belgii, który przez kilka lat poszukiwał w Polsce miejsca na nową fundację benedyktyńską. Jego wybór padł na Tyniec i po wielu latach starań 30 VII 1939 roku benedyktyni powrócili do opactwa.

Wybuch wojny nie przeszkodził w podjęciu akcji odbudowy opactwa. W 1943 roku Adolf Szyszko-Bohusz przeprowadził badania architektoniczne i przedstawił pierwszy, nie zrealizowany projekt odbudowy. Po wojnie powstał nowy projekt autorstwa Zbigniewa Kupca; jego realizacji towarzyszyły prace konserwatorskie i archeologiczne – te ostatnie pod kierunkiem Gabriela Leńczyka. W 1961 r. na terenie kościoła przeprowadzono interdyscyplinarne badania architektoniczno-archeologiczne pod kierunkiem prof. Lecha Kalinowskiego, podczas których odsłonięto romański kościół klasztorny. Badania te poprzedziły szeroko zakrojoną restaurację wnętrza kościoła. Konserwacji poddano także jego wyposażenie, m.in. stalle i ołtarze. Do świątyni powróciła również barokowa ambona w kształcie łodzi. Do końca XX w. odbudowano klasztor kładąc nacisk na zachowanie dawnej, wciąż dobrze czytelnej formy architektonicznej. Końcowym etapem prac było odbudowanie skrzydła południowo-zachodniego klasztoru, noszącego wymowną nazwę „Wielkiej Ruiny”.

W 2013 roku opactwo tynieckie weszło do federacji miejsc kluniackich.

Bibliografia

Źródła:
Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. S. Kętrzyński, S. Smolka, Lwów 1875.
Szczygielski S., Tinecia seu historia monasterii tinecensis, Cracoviae 1668.
Rocznik kapitulny krakowski, Monumenta Poloniae Historica (dalej: MPH), t. II, wyd. A. Bielowski, Lwów, 1872, s. 794.
Kronika polsko-śląska, MPH, t. III, Lwów 1878, s. 621.
Kronika książąt śląskich, MPH, t. III, s. 446-447.
Rocznik Traski, MPH, t. II, s. 830-831.
Chronica Poloniae Maioris, MPH. Series 2, wyd. B. Kürbis, Warszawa 1970, s. 4.
Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis Opera Omnia, t. VIII, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. II,  Cracoviae 1864, s. 122-123.
Ioannis Długosz Senioris canonici Cracoviensis Opera Omnia, t. X, Historiae Polonicae, t. 1, ed. Alexandri Przezdziecki, Cracoviae 1873, s. 289-290.

Publikacje zbiorowe:
Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od w. X do XVIII. Katalog wystawy w Zamku Królewskim na Wawelu, red. K. Żurowska, Kraków 1994.
Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z Sesji Naukowej Wawel-Tyniec 13-15.10.1994, red. K. Żurowska, Tyniec – Kraków 1995.

Bibliografia (wybór)
Bojęś-Białasik A., Niemiec D., Poleski J., „Starostwo” w Opactwie OO Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, przeprowadzonych w latach 2010-2011 (złożony do druku).

Bromowicz J., Magiera J., Kamień w budowlach krakowskich benedyktynów, „Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje”, t.119, nr 48, 2007, s. 4-27.

David P., Les bénédictins et l’ordre de Cluny dans la Pologne médiévale, Paris1939.

Derwich M., Tyniecka zgoda i wyszogrodzka wróżda. O dwóch konfliktach wewnętrznych w Polsce średniowiecznej XII-XII w., Kwartalnik Historyczny, 95, 2, 1988, s. 3-22.

Derwich M., Studia nad początkami monastycyzmu na ziemiach polskich. Pierwsze opactwa i ich funkcje, Kwartalnik Historyczny, 2000, 2, s. 77-105.
Estreicher K., Katalog tyniecki, Rocznik Krakowski, t. 37, 1965.

Gieysztor A., O kilku biskupach polskich XI wieku [w:] Europa-Słowiańszczyzna-Polska. Studia ku czci Profesora Kazimierza Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 322-326.

M. Graczyńska, M. Kamińska, Architektura monastyczna w Polsce do końca XI w. Nowe spojrzenie [w:] Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle nowych badań, red. T. Janiak, Gniezno (złożony do druku).

Gronowski M. T., Rola polityczna opatów tynieckich w XIV wieku [w:] Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole-Warszawa 2005, s. 241-258.

Gronowski T. M., Zamek w Tyńcu, Średniowiecze Polskie i Powszechne, t. 1 (5), Katowice 2009, s. 213-228.

Gronowski M. T., Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. Wspólnota tyniecka w średniowieczu, Kraków 2007.

Grzebień L., Tyniecki epizod w dziejach jezuitów [w:] Benedyktyńska praca. Studia historyczne ofiarowane o. Pawłowi Sczanieckiemu w 80 rocznicę urodzin, red. J. A. Spież, Z. Wielgosz, Tyniec 1997, s. 255-262.

Kalinowski L., Badania architektoniczno – wykopaliskowe w Tyńcu, 1961 – 1965, Folia Historiae Artium (dalej: FHA), t. VI/VII, 1971, s. 5-14.

Kalinowski L., Przedmioty liturgiczne znalezione w grobach pierwszych opatów tynieckich, FHA, t. VI/VII. 1971,

Kalinowski L., Zabytki rzeźby romańskiej w opactwie tynieckim, FHA, t. VI/VII. 1971, s. 137-171.

Kamińska M., Aktualny stan badań i nowe koncepcje interpretacyjne romańskiego Tyńca [w:] Kraków romański, Materiały z sesji naukowej odbytej 13 kwietnia 2013 roku, red. J. Małecki, Kraków 2014, s. 137-168.

Kanior M., Upadek i odrodzenia opactwa tynieckiego (1816-1939), Kraków 1991.

Kanior M., Tyniec wczoraj i dziś; życie i działalność benedyktynów tynieckich w latach 1939-2009, Kraków-Tyniec 2009.

Krauss A., Wałowy A., Kraków-Tyniec. Opactwo OO Benedyktynów, Informator Archeologiczny, Warszawa1977, s. 207.

Kwiatkowska-Baster B., Baster Z., Tyniec u progu tysiąclecia, Kraków 1994.

Labuda G., Z dyskusji nad początkami klasztoru benedyktyńskiego w Tyńcu: fundatorzy i pierwsi opaci [w:] Symbolae historiae atrium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986, s. 93-109.

Labuda G., Szkice historyczne X-XI wieku, Poznań 2004.

Leńczyk G., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Tyńcu, pow. Kraków w r. 1950, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU, I-XII 1951, Kraków 1952, s. 53-56.

Leńczyk G., Badania wykopaliskowe w Tyńcu w latach 1948-1951, Studia wczesnośredniowieczne, III 1955, s. 260-270.

Leńczyk G., Wyniki dotychczasowych badań w Tyńcu, pow. Kraków, Materiały Starożytne, I,1956.

Łuszczkiewicz W., Ruiny Opactwa w Tyńcu [w:] Zabytki dawnego budownictwa w Krakowskiem, t. I, Kraków 1864.

Marszalska J., Inkunabuły tynieckie w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie [w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z Sesji Naukowej Wawel-Tyniec 13-15.10.1994, red. K. Żurowska, Tyniec – Kraków1995, s. 285-300.

Michałowski R., Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku, Warszawa1989, s. 89-97.

Miodońska B., Kodeksy iluminowane benedyktynów tynieckich. Wieki XIV-XV (uwagi historyka sztuki) [w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z Sesji Naukowej Wawel-Tyniec 13-15.10.1994, red. K. Żurowska, Tyniec – Kraków1995, s. 243-260.

Niewalda W., Tyniec Klasztor. Opactwo Benedyktynów. Skrzydło pd.-zach. Badania architektoniczne, Kraków 1988 (maszynopis przechowywany w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie).

Niewalda W., Bicz-Suknarowska M., Rojkowska H., Ślęzak S., Tyniec. Klasztor oo. benedyktynów relikty romańskiego refektarza, Kraków 1992 (maszynopis przechowywany w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie).

Niewalda W., Tyniec – opactwo benedyktyńskie. Wyniki badań architektonicznych skrzydła południowego „Wielkiej Ruiny”, Wiadomości konserwatorskie województwa krakowskiego, II/95, s. 163-169.

Opactwo OO. Benedyktynów w Tyńcu [w:] [w:] Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w. Katalog wystawy, red. E. Firlet, Kraków2006, s.362-381.

Piątkiewicz-Dereniowa M., Płytki posadzkowe z opactwa benedyktynów w Tyńcu, FHA VI/VII, 1971, s. 239-263.

Quirini-Popławski R., Rzeźba przedromańska i romańska w Polsce wobec sztuki włoskiej, Kraków 2006.

Quirini-Popławski R., Parę uwag o adriatycko-wegierskiej genezie stylu kapiteli z klasztoru benedyktynów w Tyńcu [w:] Multa et varia. Studi offerti a Marta Marcella Ferraccioli e Gianfranco Giraudo, a cura di Florina Creţ Ciure, Viviana Nosilia, Adriano Pavan, vol. II, Milano 2012, s. 437-460.

Radwańska T., Kraków-Tyniec. Opactwo OO. Benedyktynów, Informator Archeologiczny, Warszawa1987, s. 137.

Sczaniecki P., Katalog opatów tynieckich, Nasza Przeszłość, 49,1978, s. 5-244.

Sczaniecki P., Tyniec, Tyniec-Kraków 2008.

Szyszko-Bohusz A., Opactwo tynieckie, Tygodnik Powszechny, II, nr 16, 1947, s. 6-7.

Szyszko-Bohusz A., Objaśnienia do projektu odbudowy opactwa w Tyńcu, rkps, AP Kr-W, Sz-Boh. nr 243;

Szyszko-Bohusz A., Protokół komisji odbytej dn. 11 III 1946 r. w klasztorze OO. Benedyktynów w Tyńcu w sprawie robót konserwatorskich i budowlanych, rkps, AP Kr-W, Sz-Boh. nr 243.

Tomkowicz S., Tyniec, Biblioteka Krakowska, 18, Kraków 1901.

Wawrzkiewicz M., Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Konserwacja Wielkiej Ruiny [w:] Prace konserwatorskie w krakowskich klasztorach. Krakowska Teka Konserwatorska, t. VIII, Kraków 2010, s. 173-194.

Świechowski Z., Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków, Wrocław 1963, s. 307– 311.

Świechowski Z., Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009, s. 576-585.

Woźniak Z., Zoll-Adamikowa H., Uwagi o topografii i stratygrafii wzgórza klasztornego w Tyńcu, FHA, t. VI/VII, 1971, s. 15-47.

Zaitz E., Badania archeologiczne w opactwie OO. Benedyktynów w Tyńcu [w:] Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. A. Buko i Z. Świechowski, Warszawa 2000, s. 305-330.

Żurowska K., Romański kościół opactwa benedyktynów w Tyńcu, Folia Historiae Artium, t. VI/VII, 1971, s. 49-113.

Żurowska K., Dwa zagadkowe groby romańskie w Tyńcu, Z otchłani wieków, XL, nr 1, 1974, s. 157-160.

Żurowska K., Romańskie detale architektoniczne i fragmenty rzeźb odnalezione w Tyńcu w latach 1970-1980 [w:] Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa1986, s. 111-119.

Żurowska K., Kraków, Tyniec i benedyktyni [w:] Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Bałus, M. Walanus, M. Walczak, Kraków 2007, s. 229-234.

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

więcej informacji

Call Us
+48 126885450

Adres
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
Benedyktyńska 37, Krakow 30 – 398
Polska

E-mail
rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Oficjalna strona
www.benedyktyni.com

Godziny otwarcia
Dziedziniec klasztorny otwarty jest od godziny 6.00 do 22.00.
Muzeum: w sezonie letnim 10.00 – 18.00, w sezonie zimowym 10.00 – 16.00

Co można zwiedzać
Klasztor z przewodnikiem (krużganki, dziedziniec, kościół w miarę dostępności)