Bibliography

Hronský Beňadik monastery  

HAICZL, K.: A garamszentbenedeki apátság története. Budapest 1913.

JUCK, Ľ.: Majetky Hronskosvätobeňadického opátstva do roku 1235. In: Historické štúdie, roč. XVIII, 1973.

KNAUZ, F.: A Garan-melleti Szent-Benedeki apátság. Budapest 1890.

MARSINA, R.: Štúdie k Slovenskému diplomatáru I. Druhá časť: Obdobie od roku 1000 do roku 1235. In Historické štúdie, XVIII, 1973.

MENCL, V.: Kláštor sv. Beňadika nad Hronom. In Vlastivedný časopis, 1966, č. 4.

MÚCSKA, V.: Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Bratislava 2004.

SÖRÖS, P.: A Pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. 12/B köt. Az elenyészet Benczés apátságok. Budapest 1912.

http://benadik-klastor.sk/historia/stavebny-vyvoj

http://www.pallotini.sk/hronsky-benadik