Bibliography

St. Hypolit monastery in Nitra on the hill Zobor  

BRANECKÝ, J.: Krátke dejiny zoborského kláštora a opátstva. Žilina, 1945.

FOLTÝN, D.: Pražský děkan Kosmas a jeho správa o údajném předchůdci benediktínskeho opatství na Zoboru. In: Monumentorum tutela: Ochrana pamiatok, 21, Bratislava, 2009, s. 11-16.

HABOVŠTIAK, A.: Záchranný výskum pri bývalom kláštore v Nitre na Zobore. In: Študijné Zvesti AÚ SAV 14, 1966, s. 227-233.

HABOVŠTIAK, A.: Stredoveké nálezy a pozostatky kamenného vodovodu pri bývalom Zoborskom kláštore v Nitre. Zborník Slovenského národného múzea, LXV.  História 11, 1971, s. 97-119.

HUNKA, J. - SAMUEL, M. 2004: Prvý nález mince z benediktínskeho kláštora sv. Hypolita na Zobore. In: Slovenská numizmatika, XVII, 2004,  s. 219-223.

OSLANSKÝ, F. Zo života a hodnôt benediktínskeho kláštora sv. Hypolita na Zobore v stredoveku. In: Slovenská numizmatika, XVI, 2002, 51-70.

OSLANSKÝ, F.: Zoborský benediktínsky kláštor a jeho zánik. In: MARSINA, R. a i.: Nitra v slovenských dejinách. Martin, 2002, s. 212-219.

RUTTKAY, A – SLIVKA, M. 1985: Cirkevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku. In: Archaeologia historica, 10, 1985, s. 333-356.

SAMUEL, M: Najnovšie výsledky archeologických výskumov Zoborského kláštora v Nitre. In: Monumentorum tutela: Ochrana pamiatok,  22, Bratislava, 2010, s. 176-287.

SLIVKA, M. 2001: Doterajšie poznatky z dejín a kultúry kresťanstva na Slovensku (4.-15. storočie). In: Studia archaeologica Slovaca medaevalia, III-IV, Bratislava, 2000-2001, s. 17-50.