Opactwo

Opactwo Benedyktynów w Lubiniu  

Opactwo lubińskie jest wyjątkowe pod wieloma względami – jego historia jest doskonale zachowana nie tylko w dokumentach ale także i w murach. Działania zakonników, którzy mieszkali w klasztorze po II wojnie światowej, można postawić za wzór życia według reguły ich patrona św. Benedykta: módl się i pracuj. Ich starania przywróciły klasztorowi i kościołowi pełny blask. Zakonnicy z Lubinia oraz przebywające czasowo w opactwie osoby świeckie mogą praktykować chrześcijańska medytację w Ośrodku Medytacji Chrześcijańskiej. Ukoronowaniem tych wszystkich prac było nadanie opactwu lubińskiemu w 2009 roku miana pomnika historii.

Opactwo w Lubiniu ma unikatową, w porównaniu z innymi zgromadzeniami w Polsce, zachowaną historię pisaną swojego istnienia. Jest również jednym z najdłużej działających na ziemiach polskich ośrodkiem monastycznym, w którym przerwy w działalności były niedługie. O wartości historycznej i kulturowej opactwa świadczą nie tylko dokumenty źródłowe, ale zachowany w doskonałym stanie, mimo licznych przeciwności losu, kościół i jego wyposażenie. Budynek swoją wielostylową strukturą doskonale odzwierciedla zmienne dzieje opactwa. W swoich murach kościół przechowuje nie tylko pamięć o władcach i opatach, ale także jest miejscem ostatniego spoczynku błogosławionego brata Bernarda z Wąbrzeźna. W klasztornych murach zachowana została pamięć o wizycie A. Mickiewicza i Prymasa Kardynała Stanisława Wyszyńskiego. Zakonnicy od XIII wieku opiekowali się stworzoną przy opactwie parafią, czego świadectwem jest zachowany w doskonałym stanie, zbarokizowany kościół pw. św. Leonarda. W pobliżu Lubinia w XX wieku powstały dwa niezwykle interesujące założenia: Park Krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego oraz skansen filmowy. W pobliżu opactwa znajduje się także agroekologiczny park, który został stworzony w 1992 roku. Dzięki temu założeniu zachowano rolno-kulturowy krajobraz stworzonego, wielkim wysiłkiem właściciela tych ziem, w latach 20.XIX wieku. Dezydery Chłapowski mieszkając w Turwi, wprowadził jedne z najnowocześniejszych w tamtym czasie udogodnienia rolne. Chłapowski, dzięki swym dokonaniom, został zaproszony do opracowania planów uwłaszczenia chłopów w Wielkim Księstwie Poznańskim. Obraz pracy ziemiaństwa opowiedziany krajobrazem parku można uzupełnić o wizję ich życia codziennego przedstawioną w skansenie filmowym „Soplicowo" w Cichowie. Stworzono tam cały kompleks turystyczno-rozrywkowy związany zarówno z historią tych ziem, jak i literaturą polską.