História

Vyber krajinu
Vyber období
Vyber miesto

Diakovce

PhDr. Bibiana Pomfyová, PhD.

Diakovce, bývalý kláštorný Kostol Panny Márie pri zaniknutom benediktínskom prioráte (dnes farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie)

Obec Diakovce sa nachádza v blízkosti mesta Šaľa v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Charakteristika objektu:

Kostol Panny Márie v Diakovciach patrí na území Slovenska spolu s kláštorom v Hronskom Beňadiku, kostolmi v Hronovciach–Čajakove a Rimavských Janovciach, ako aj kaplnkou v Skalke nad Váhom medzi dodnes funkčné sakrálne stavby, vybudované ešte v období stredoveku pre benediktínov . Kostol i jeho bočná Kaplnka sv. Štefana kráľa je jedinou, dodnes stojacou časťou zaniknutého kláštora. Predstavuje cenný príklad románskej tehlovej architektúry. Vyznačuje sa neobvyklou dvojpodlažnou dispozíciou.

Náčrt histórie:

Dejiny benediktínskeho kláštora v Diakovciach boli úzko späté s najvýznamnejším benediktínskom opátstvom v niekdajšom Uhorsku – s Kláštorom sv. Martina v Pannonhalme (Panónskej hore). Neprekvapuje preto, že územie dnešných Diakoviec sa prvý krát objavuje v listinách, ktoré patria k najstarším v rámci Slovenska i stredovekého Uhorska. Prvá písomná zmienka vzťahujúca sa k Diakovciam je obsiahnutá v dodatku listiny z roku 1002, ktorou prvý uhorský kráľ Štefan udelil opátstvu v Pannonhalme rovnaké práva, aké mal kláštor benediktínov v Montecassine. Z dodatku sa dozvedáme, že pannonhlamský kláštor dostal na území dnešného Slovenska dedinu, či skôr veľkostatok Váh (Wag), ktorý zahŕňal územie neskoršej obce Diakovce a jej okolia.  Donáciu kráľa Štefana I. potvrdil v roku 1093 kráľ Ladislav I. V jeho listine sa uvádza, že pannonhalmský kláštor mal na tomto veľkostatku veľmi dobrý ovocný sad, dva rybníky a les. Všetky dary kláštoru opätovne potvrdil pápež Paschal v roku 1102. V pápežskej bule, vystavenej 2. decembra uvedeného roku, sa po prvý krát spomína tunajší Kostol Blahoslavenej Panny Márie. Je možné, že v rámci hospodárskeho dvora (grangie), patriaceho pannonhalmským mníchom, tu v tom čase už existoval malý kláštor a že spomenutý Kostol Panny Márie bol jeho súčasťou.  Podľa jednej hypotézy by týmto kostolom mohla byť dnešná bočná Kaplnka sv. Štefana. Niektorí bádatelia pripúšťajú však aj možnosť, že na prelome 11. a 12. storočia vznikol samotný trojloďový kláštorný kostol, ktorý bol neskôr iba prestavaný.  Žiadna z uvedených hypotéz ale zatiaľ nebola potvrdená. Kostol, resp. Kaplnka Panny Márie sa spomína opäť v rokoch 1214 a 1215. Existencia malého kláštora (cella), podriadeného Pannonhalme, je tu jednoznačne doložená až v roku 1228 v súvislosti s vysvätením novopostaveného (alebo prestavaného?) Kostola Panny Márie. O slávnostnej vysviacke nás vzácnou zhodou okolností informujú až dva písomné pramene. Prvým je bula pápeža Gregora IX., ktorá sa zmieňuje o tom, že na žiadosť pannonhalmského opáta Uriáša boli vysviackou poverení vacovský biskup Brictio a nitriansky biskup Jakub. Druhým prameňom je tzv. Prayov kódex. Významná liturgická kniha z konca 12. storočia kolovala medzi rôznymi cirkevnými inštitúciami a istý čas ju mali k dispozícii aj v Diakovciach.  Zrejme vtedy na jednu stranu kódexu vsunuli krátky text o konsekrácii diakovského kostola. Z textu vyplýva, že vysviacka prebiehala počas dvoch dní. V prvý deň (1. 12. 1228) posvätili k úcte Panny Márie kostol, uchovávajúci rad relikvií (zapisovateľ uviedol relikvie Panny Márie a svätých Petra, Juraja, Havla, Henricha, Gotharda, Margity). Druhý deň vysvätili horný Oltár sv. Juraja, v ktorom bola tiež uložená celá zbierka relikvií (zo Svätého kríža, ako aj svätých Jána Evanjelistu, Juraja, Vavrinca a Martina).  Mnísi si teda do kódexu zapísali to, čo bolo najdôležitejšie pre ich liturgické povinnosti, ku ktorým patrila oslava svätých a pripomínanie si pamätných udalostí. Vysviacka kostola bola pre každý kláštor jednou z hlavných pamätných udalostí.

Kostol Panny Márie, posvätený v roku 1228, stojí dodnes, i keď v pozmenenej podobe. Tvorí východnú časť súčasného farského chrámu. Je postavený celý z tehál. Základnú dispozíciu kostola tvoria tri rovnako vysoké lode s tromi východnými polkruhovými apsidami. Na západnej strane mal emporu a dvojvežovú fasádu s hlavným portálom v stredovej osi. Hmota veží sa ešte čiastočne zachovala, empora aj medzičasom zbarokizovaná západná fasáda však zanikli pri prestavbe v 19. storočí. Diakovský kostol patril k stavebnému typu, ktorý v sebe spájal južný vplyv prichádzajúci z Lombardie a Ríma (troapsidové trojlodie bez transeptu) aj zo západoeurópskej nadalpskej architektúry (dvojvežové priečelie). V stredovekom Uhorsku sa v období románskeho slohu tešil tento stavebný typ zvláštnej obľube. Vyznačoval sa ním celý rad benediktínskych (ale aj iných) kostolov. Na území Slovenska k nemu patrili napríklad tiež kláštorné kostoly v Hronskom Beňadiku a Hronovciach–Čajakove. Kostol v Diakovciach sa však od iných kostolov predsa len niečím výnimočným odlišoval. Postavili ho ako dvojpodlažnú stavbu. Horné poschodie má rovnaký rozsah ako prízemie. Je to tiež trojloďový priestor s tromi východnými apsidami. Bočné lode však od strednej lode neoddeľujú, tak ako na prízemí, piliere podopierajúce klenbu, ale murované steny, v ktorých sú vytvorené priechody s polkruhovými záklenkami. Zo strany hlavnej lode sa tieto priechody striedajú so sedíliami – nikami na sedenie.  Horné poschodie diakovského kostola slúžilo pravdepodobne ako klauzúra, teda časť kláštora, do ktorej mali prístup len mnísi. V bočných lodiach  mohli mať zriadené dormitórium (spálne), pokým hlavná loď mohla slúžiť ako klauzúrna kaplnka alebo kapitulná sieň, prípadne jedno i druhé.  V apside napojenej na hlavnú loď stál s najväčšou pravdepodobnosťou „horný Oltár vysvätený k úcte sv. Juraja“, spomínaný v Prayovom kódexe. Na stenách apsidy je vo fragmentoch ešte zreteľná maliarska výzdoba. Celkový námet nástennej maľby však už nie je možné spoľahlivo identifikovať, rozoznateľné sú len dve mandorly a postava tróniaceho Krista v jednej z nich.

Vonkajšie steny kostola sú plasticky členené plytkými opornými piliermi, lizénami a viacerými druhmi dekoratívnych vlysov. Výzdoba sa sústreďuje hlavne na východných apsidách, pričom sú v nej zreteľné určité nepravidelnosti, ktoré viedli k úvahám o viacerých stavebných fázach kostola. V každom prípade je diakovský kostol aj vďaka týmto dekoratívnym prvkom jednou z najlepších ukážok románskej tehlovej architektúry na území Slovenska, hoci jeho tehlové murivo zakrýva vrstva novodobej omietky. V regióne juhozápadného Slovenska pôsobil vo svojej dobe pravdepodobne aj ako lokálne stavebné centrum. V bližšom i vzdialenejšom okolí možno nájsť na menších sakrálnych stavbách (Križovany nad Dudváhom, Nitra – Drážovce) rovnaký typ dekoratívneho vlysu (ide o tzv. strieškový alebo pílový vlys) ako na kostole v Diakovciach, čo hovorí prinajmenšom o inšpirácii týmto kláštorným kostolom, ak nie priamo o účasti jeho stavebných majstrov.  Predpokladá sa tiež, že architektúra diakovského kostola mala vplyv na výskyt väčšieho počtu tehlových kostolov v oblasti Žitného ostrova.

Z južnej strany sa ku kostolu primkýna už spomenutá Kaplnka sv. Štefana. Malá jednoloďová stavba s predĺženou polkruhovou apsidou je tiež postavená z tehál a jej architektonické detaily (ústupkový víťazný oblúk a trojuholníkovito ukončené odkladacie niky v interiéri, podstrešný zuborez a rímsa v exteriéri)  boli vytvarované rovnako ako na hlavnom kostole. Uvedená skutočnosť môže poukazovať na to, že kaplnka nie je staršia, ako sa hypoteticky niekedy usudzuje, ale že vznikla v čase, keď bol vybudovaný aj kostol. Pôvodne mala kaplnka samostatný južný vstup s polkruhovou archivoltou. Po stranách portálu južnú stenu kaplnky plasticky premodelovali nezvyčajne vysokým vlysom v podobe zuborezu.

Kostol Panny Márie je spolu s Kaplnkou sv. Štefana jediným viditeľným pozostatkom zaniknutého kláštora. Kláštorné budovy, ale aspoň časť z nich, sa nachádzali na severnej strane kostola. Poukazuje na to dnes zamurovaný, polkruhovo ukončený portál v severnom múre bočnej severnej lode.

Podľa písomných prameňov bol kláštor koncom 13. storočia, keď sa prvý krát objavuje aj názov Diakovce (Deáky), chránený hradbami a opevnením. Opevnenie vybudovali ľudia rakúskeho a štajerského vojvodu Albrechta Habsburského, ktorý po smrti kráľa Ladislava IV. (1290) obsadil juhozápadné Slovensko. Obsadené územie vydobyl späť v roku 1291 Abrahám Rufus z Hlohovca. Listina vraví, že so svojimi servientmi nasadil vlastný život, aby získal späť opevnený kláštor a vrátil ho pôvodnému vlastníkovi, teda opátstvu v Pannonhalme.

Priorát v Diakovciach jestvoval do konca 16. storočia. Po krátkom období šírenia reformácie medzi miestnym obyvateľstvom bol v roku 1636 vrátený pannonhalmským benediktínom. Rehoľníci tu pôsobili do roku 1787, keď bol kláštor zrušený v rámci jozefínskych reforiem. Opätovne sa vrátili koncom 19. storočia a zostali až do násilného zrušenia kláštorov v roku 1950.  Kláštorný kostol prešiel určitými stavebnými zásahmi (nadstavba veží, úprava západného priečelia, oprava klenby) v 18. storočí.  Zásadná prestavba sa uskutočnila v rokoch 1872 až 1875, keď podľa plánov architekta Fridricha Schuleka pristavali k západnému priečeliu kostola novú trojloďovú, neorománsku baziliku.

Bibliografia:

Ipolyi-Stummer, A.: Beschreiburg der Baudenkmale der Insel Schütt (Csallóköz) i  Ungarn. In: Mittheilungen der Kaiserl. Königl. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, 3, 1858, s. 268-270.

MENCL, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Kniha prvá. Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca doby románskej. Praha – Prešov 1937, s. 77-79, 152-161, 301, 385.

Güntherová, A. a i.: Súpis pamiatok na Slovensku, 1. Bratislava 1967, s. 293.

BAŠO, M. – Štibrányi, J.: Diakovce. Kostol Panny Márie. Komárno 1995.

TAKÁCS, I. (ed.): Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve, I. Pannonhalma 1996, s. 302-306.

ŽAŽOVÁ, H.: Romanika v zrkadle písomných prameňov. In: Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, 22, 2010, s. 364-377.