Projekt

Turistická trasa Via Benedictina začala vznikať v roku 2014 v rámci projektu „Via Benedictina – benediktínske dedičstvo v strednej Európe”, spolufinancovaného Vyšehradským fondom.

Trasa spája historické benediktínske kláštory na území Čiech, Poľska, Slovenska a Maďarska. Sú to buď funkčné strediska mníšskeho života alebo miesta, kde sa zachovali materiálne pozostatky historických kláštorov a v súčasnosti plnia inú funkciu (múzeá, kultúrne strediská, farnosti, a pod.).

Dúfame, že táto internetová stránka bude nápomocná turistom, ktorí cestujú po strednej Európe a hľadajú nové, zaujímavé miesta. Súčasne dúfame, že s postupným rozširovaním príspevkov a informačnej databázy bude naša stránka čoraz viac slúžiť ako zdroj poznatkov pre osoby zaujímajúce sa o benediktínske dedičstvo.

 

Prečo benediktínska cesta v strednej Európe?

Nie náhodou sú to najstaršie kláštory v jednotlivých vyšehradských štátoch. Benediktíni zohrali veľmi dôležitú úlohu v počiatočnej fáze formovania sa štátnosti Čiech, Poľska a Uhorska, spojenej s procesom ich kristianizácie. Boli prítomní na kniežacích dvoroch, zakladali prvé kláštory, ktoré predstavovali vzor románskej architektúry, ako aj hospodárskeho života, remeselnej a umeleckej tvorivosti. Celé stáročia boli kláštory nielen významnými centrami duchovnosti, ale aj kultúrnymi strediskami. Niektoré kláštory pretrvali, po iných zostali len materiálne stopy minulej nádhery. Poznávanie jednych i druhých bude pre ľudí zaujímajúcich sa o kultúrnu turistiku (rovnako v aspekte turistiky kultúrneho i náboženského dedičstva) fascinujúcim zážitkom. Preto naozaj veľmi odporúčame: vyberte sa na cestu a spoznávajte bohatú históriu strednej Európy !

Partnermi projektu sú:

Benediktínske opátstvo v Tyňci pri Krakove (Poľsko)

Agentúra pre rozvoj regiónu Broumov (Česko)

Stredoeurópska univerzita v Budapešti (Maďarsko)

Benediktínske arciopátstvo v Pannonhalme (Maďarsko)

Centrum medievistických štúdií, Filozofický ústav AV ČR v Prahe (Česko)

Katedra histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko)

Inštitút dejín umenia Jagelonskej univerzity v Krakove (Poľsko)

 

Odborní garanti projektu:

Rastislav Kožiak, Katedra histórie, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica  (Slovensko)

Mail: rastislav.koziak@umb.sk

József Laszlovszky, Katedra medievistických štúdií, Stredoeurópska univerzita, Budapešť (Maďarsko)

Mail: laszlovj@ceu.hu

dr Marcin Szyma, Marta Graczyńska a Monika Kamińska, Inštitút dejín umenia, Jagelonská univerzita, Krakov (Poľsko)

Dušan Foltýn, Centrum medievistických štúdií, Akadémia vied Českej republiky, Praha (Česko)

e-mail: foltyn@flu.cas.cz

Benediktínske opátstvo v Tyňci
Matej Bel University in Banska Bystrica
Institute of Art History Jagiellonian University