Bibliografia

Kláštor Rimavské Janovce  

B.KOVÁCS, I., 2001: Stredoveká Rimavská Sobota. Katalóg k výstave. Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2001. 13 s.

BODOROVÁ, O., et al. 2002: Sprievodca stálou vlastivednou expozíciou a História Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 1882-2002. Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2002. 64 s. ISBN 80-85134-11-X

BOTOŠ, A., 2011: Rymoa Zumbota. Rimavská Sobota v stredoveku a v novoveku. Katalóg k výstave. Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2011. 14 s.

DANIS, T., 2006: Viszapillantások. Rimavská Sobota : Gemersko-malohontský muzeálny spolok. 2006. 319 s. ISBN 80-969433-5-9

HISTORIA DOMUS, Archív rímsko-katolíckej cirkvi v Jesenskom, List opáta Floriána Rómera: Mélyen tisztelt Barátom uram... Rimavské Janovce, 1876, nespracovaný.

 

HUDÁK, J., 1984: Patrocínia na Slovensku. Bratislava 1984.

HRAŠKOVÁ, E. - KÜRTHY, L. - RAGAČ, R. - ŠIMKOVIC, M. 2001:  Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický výskum kostola a zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janoviciach. In: Archaeologia historica 26/2001, s. 279 – 298.

HRAŠKOVÁ, E. -  ŠIMKOVIČ, M. 2000: Zisťovací archeologický výskum zaniknutého kláštora v Rimavských Janovciach. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1999. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2000. ISBN 80-88709-49-0, s. 49-50.

 

KARASOVÁ, Z., 1997: Opát z Rimavských Janoviec. In: Historická revue, 1997, roč. 8, č. 2, s. 24-25.

 

KOMORA, P., 1982: Aktuálne problémy zabezpečovania pamiatkovej starostlivosti na príklade okresu Rimavská Sobota. In: Celoslovenský aktív pamiatkovej starostlivosti. Bratislava : Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, 1982, s. 122-126.

KOVÁCS, Gy., 1993: Jánosi. In: Gömöri hírlap, 1993, roč. 33, č. 4, s. 3.

KUŠNIEROÁ, E., 2013: Románsky kostol v Rimavských Janovciach – nasledovaniahodný príklad pamiatkovej obnovy. In: Gemer – Malohont. Zborník Gemersko – malohontského múzea v Rimavskej Sobote, roč. 8-9/2013, s. 216 – 222.

SOKOLOVSKÝ, L., 2005: Stredoveké listiny k dejinám Rimavskej Soboty. In : GEMER-MALOHONT I. : Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Zost. Oľga Bodorová. Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2005. ISBN 80-8513419-5, s. 54-63.

SOKOLOVSKÝ, L., 2005: Stručné dejiny Malohontu do roku 1803. Martin : Gradus, 1997. 168 s. ISBN 80-967618-3-8

WÁGNER, E., 1964: Románsky kostol v Rimavských Janovciach. In: Z rôznych záhonov :  Vlastivedné pohľady z okresu Rimavská Sobota II.. Zost. Július Bolfík. Rimavská Sobota : Gemerské múzeum, 1964, s. 55-56.

ŽITAVSKÝ, P., 1998: Románsky kostol z 12. storočia. In: Roľnícke noviny – príloha. 1998, roč. 53, č. 216, s. 6.