Historie

Rajhradský klášter  

Po internaci benediktinů v roce 1950 byla tato památka státem tak nezodpovědně zanedbávána, že nyní musí být na rekonstrukci vynakládány značné prostředky. Dosud nejnákladnějšími opravami byly práce na statickém zajišťování základů a horní stavby objektu.
Klášter je nemovitou kulturní památkou zapsanou v úsnkp pod r. č. 0918. V tomto objektu se nachází další kulturní památka - mobiliář knihovny a knihovní fond, který představuje 64.000 historických svazků.

Většina tohoto knihovního fondu byla do poloviny roku 2004 uložena v západním křídle kvadratury kláštera. Knihy byly umístěny v nevyhovujícím provizorním prostředí, ve staticky narušené části, která již měla být vyklizena. V současné době je již obnova knihovny dokončena a knihy jsou vráceny zpět na svá místa. V západní části je dnes již provedeno statické zajištění budovy. Severní, východní a jižní křídla kvadratury jsou v současné době již zrekonstruována a slouží především pro Památník písemnictví na Moravě.
V roce 2012 proběhla rekonstrukce jižního křídla prelatury, které dnes slouží jako výstavní prostory. Západní křídla prelatury a kvadratury dosud čekají na rekonstrukci.
Opatský chrám sv. Petra a Pavla je trvale využíván k bohoslužbám. Přilehlá fara je sídlem řádu. Hospodářské objekty kláštera jsou k různým účelům využívány jen z části. Zbytek těchto budov nebylo možné z důvodu havarijního stavu používat. I ty se postupně opravují.
Přilehlé zahrady byly zdevastovány a po roce 1997 ošetřovány pouze sečením. Na jejich obnovu byla za pomoci MěÚ Rajhrad zpracována projektová dokumentace "Regenerace zeleně kláštera Rajhrad”. Rozhodnutím č. 23230331, o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí, byla na tuto akci schválena dotace ve výši 80%. Dnes je regenerace zeleně již realizována.