Praktické informace

Klášter sv. Hypolita v Nitře na úpatí vrchu Zobor  

Kláštor sv. Hypolita v Nitre na Zobore je historicky najstarší kláštor na území Slovenska. Otázka jeho založenia síce dodnes nebola spoľahlivo vyriešená, je však pravdepodobné, že vznikol už v 9. storočí. V období 11. až 13. storočia plnil dôležitú funkciu jedného z centier náboženského, verejnoprávneho a kultúrneho života v Uhorsku. Mal vlastné skriptórium i školu, disponoval rozsiahlym pozemkovým majetkom a plnil aj funkciu tzv. hodnoverného miesta, teda akéhosi stredovekého notariátu. Po 13. storočí jeho význam postupne upadal a koncom 15. storočia ho písomné pramene prestávajú spomínať. Na jeho mieste bol v závere 17. storočia založený kláštor pre mníchov z kamaldulského rádu, ktorí tu pôsobili do zrušenia kláštorov v rámci tzv. jozefínskych reforiem v roku 1782. Architektúra stredovekého benediktínskeho kláštora bola do veľkej miery zničená výstavbou kamaldulského kláštora. V 20. storočí v tých istých miestach navyše postavili liečebňu respiračných chorôb. Archeologický výskum preto zachytil len nepatrné zvyšky pôvodného kláštora. Patrí k nim aj zatiaľ jediný románsky kamenársky opracovaný architektonický článok – volútová hlavica, ktorá je zaujímavá i tým, že keď stratila svoju pôvodnú funkciu, prerobili ju na lavabo.

Doprava:

Lokalita sa dnes nachádza v areáli liečebne respiračných chorôb v Nitre na Zobore, je dostupná automobilom alebo pravidelnou autobusovou dopravou.

Dostupnosť:

Na ploche pred liečebňou stojí informačná tabuľa o histórii a výsledkoch archeologických výskumov zoborských kláštorov (len v slovenskom jazyku). Na lokalite možno dnes vidieť len ruiny kalmaldulského kláštorného kostola sv. Jozefa, zo stredovekého kláštora sa nezachovali žiadne nadzemné murivá. Lokalita nie je oficiálne prístupná, keďže sa nachádza v areáli liečebne (bakteriálne prostredie), po ohlásení sa na vrátnici je však návštevníkom väčšinou umožnená obhliadka zvyškov barokového kláštora. Lokalita je dostupná pre imobilných návštevníkov len čiastočne, k ruinám barokového kláštorného kostola vedie niekoľko schodísk.

Infraštruktúra:

 Priamo na lokalite sa nachádza bufet v areáli liečebne, nocľah je možný v hoteloch a penziónoch mesta Nitra,